آزمايشگاه پزشكي پاسارگاد پارس

پيرو انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه پزشكي پاسارگاد پارس، ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي ، با 35% تخفيف  به دانشگاهيان ارائه مي گردد.
متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان  ، به
 
آدرس: اصفهانخيابان توحيدمياني نرسيده به چهارراه پليسروبروي اداره ثبت ساختمان آريا-طبقه دوم
 
مراجعه و يا با شماره تلفن31- 36268930   تماس حاصل فرماييد.
 

 

تحت نظارت وف ایرانی