برنامه هاي آتي اداره رفاه

واضح است که نقش و اهمیت برنامه ریزی دقیق در نیل به اهداف بزرگ و کوچک هر سازمانی ، غیر قابل انکار است و این برنامه ریزی و نگاهی تیز بینانه به آتی ، علاوه بر ترسیم نقشه راه ، لوازم و اختیارات الزامی آن را نیز تعریف نموده تا در تصمیم گیری مدیران ارشد ،  با دید واقع بینانه موارد اتخاذ گردد.

اداره رفاه دانشگاه نیز از این قانون کلی مستثنی نیست و شاید بتوان با ارائه اهداف و برنامه های شفاف و زمانبندی شده ، علاوه بر چشم انداز چند سال آتی ، توقعات عموم دانشگاهیان را به واقعیت نزدیکتر نمود

مبنای ترسیم این راه تا افق رفاهی قابل قبول برای عموم  ، بر به حداقل رساندن هزینه های مصروفه و تغییرات هنگفت مالی  ، به دلیل وضعیت کنونی کشور و لحاظ نمودن جلوگیری از اسراف بنا گشته است.

 

 

" اهداف کوتاه مدت 9 ماهه  "

1 ) فعالیت بیشتر در راستای  تکریم ارباب رجوع  و پاسخگوئی در کلیه سطوح دانشگاهی

2 ) طراحی و راه اندازی سایت رفاه دانشگاه

3 ) برخورد کارشناسانه به امکانات رفاهی موجود و تعریف و عملیاتی نمودن ا رتقاء آنها

4 ) تسهیل برخورداری از امکانات رفاهی و گسترده ترنمودن پوشش آنها

5 ) برقراری ارتباط با شرکتها ، فروشگاهها و موسسات معتبر در راستای دریافت امتیازات تقسیط و تخفیف

6 ) تعریف نمونه های جدید رفاهی مانند تورهای ایران گردی با راهنماهای حرفه ای و خاص

7 ) معرفی امکانات مشترک رفاهی برای عموم دانشگاهیان و بر حسب ضرورت خاص قشری

8 ) ایجاد ارتباط به طرق مختلف با مسئولین رفاهی دانشگاههای استان جهت بهره مندی از ایده های موفق یکدیگر

9 ) سود بردن از برند و شهرت دانشگاه در کسب حداکثری امتیازات و ملاحظات شرکتها ، فروشگاهها ، مراکز خدماتی ، رفاهی ، تولیدی و ...

10) ایجاد بانک اطلاعاتی با انجام نظرسنجی های متعدد جهت دریافت نظرات عموم دانشگاهیان از امکانات رفاهی و بعضا لحاظ نمودن شاخص های آنها

11 ) افزایش بهره وری از امکانات رفاهی و بهسازی آنها در حد توان

" اهداف بلند مدت (فراتر از 3 سال ) "

1 ) تشکیل شورای رفاهی دانشگاههای مرکز ایران

2 ) افزایش بودجه رفاهی دانشگاه

 3 ) افزایش پوشش بیمه تکمیلی از نظر کیفی و کمی

4 ) تشویق و توجیه سرمایه گذاری دارائی های ملکی در خصوص خرید دارایی های ملکی در شهرهای سیاحتی ، زیارتی

 5 ) تعریف اعزام سفرهای زیارتی ، سیاحتی داخلی و خارجی برای کلیه دانشگاهیان بدون نیاز به آژانسهای مسافرتی بلکه با استفاده از توان و تخصص نیروهای دانشگاهی و امکانات تجهیزاتی داخل دانشگاهی ( توریستی : شهرهای کشور و خارج کشور ، زیارتی :جم کران ، مشهد ، کریلا ، مکه مکرمه و ..... )

6) نظارت کامل و دقیق روی کلیه اماکنی که از طرف دانشگاه سوبسیت به آنها تعلق میگیرد تا در بهبود رفاه کارکنان تاثیرگذار باشند.  

7 ) تثبیت جایگاه  اداره رفاه در بین ادارت دیگر بعنوان یک مرکز تاثیر گذار در رضایت عمومی دانشگاهیان  و شرکت نماینده این اداره در اکثر شوراهای تخصصی

تحت نظارت وف ایرانی