پیغام هشدار

در حال حاضر فرم غیرفعال می باشد.

ثبت‌نام مهدکوک

با توجه به ظرفیت محدود گروه سنی شیرخوار، ثبت نام این گروه سنی فقط از فرزند مادران هیات علمی و کارمند صورت می پذیرد و از پذیرش فرزند پدران هیات علمی و کارمند و دانشجویان برای گروه سنی شیرخوار (زیر 2 سال) معذوریم.

با احترام

اداره رفاه کارکنان

تحت نظارت وف بومی