درمانگاه دندانپزشكي نور

به استحضار كليه كاركنان محترم دانشگاه ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) مي رساند كه حسب انعقاد قرارداد با درمانگاه دندانپزشكي نور، امكان بهرمندي از خدمات دندانپزشكي به صورت اقساط، بدون كارمزد به شرح ذيل ميسر گرديده است :

ارائه خدمات دندانپزشكي تا سقف هزينه يك ميليون تومان ، طي 3 قسط ارائه خدمات دندانپزشكي از سقف هزينه يك ميليون تومان به بالا باتوافق درمانگاه وشخص معرفي شده بصورت اقساطي ماهيانه حداكثر دويست هزارتومان  متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان ،

 به آدرس:  اصفهان     خيابان رباط - چهار راه رزمندگان  مراجعه و يا جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن 34404151 تماس حاصل فرمايند.

 

 

تحت نظارت وف بومی