رزور مجتمع هشت بهشت

فرم درخواست رزور مجتمع هشت بهشت ( ایام نوروز)

شرایط رزرو مجتمع

1- ساعت تحويل اتاق: 3 بعدازظهر

2- ساعت تسويه حساب و تخليه اتاق حداکثر: 10 صبح
3- ارائه اصل فيش واريزي و در صورت واريز اينترنتي پرينت واريزي،  کارت شناسائي معتبر از محل کار، شناسنامه خود و همراهان در زمان اسکان به  پذيرش الزامي است.
4- چنانچه پس از واريز وجه و رزرو اتاق تا 48 ساعت قبل از تاريخ اسکان كتباً تقاضاي انصراف نمودم 20% وكمتر از 48 ساعت  50% از کل وجوه واريزي اينجانب کسرگردد و درصورت عدم ارسال تقاضاي انصراف و عدم استفاده از امكانات در تاريخ مقرر كل وجه واريزي اينجانب غير قابل استردادخواهد بود.
5- بر اساس ماده 20 مقررات فرهنگي، اخلاقي اماکن اقامتي ، ظاهر شدن با پوششي که مغاير شئون اسلامي و عرف دانشگاه باشد در محيط و اماکن عمومي ممنوع است، عليهذا چنانچه اينجانب و ميهمانان همراه رعايت مقررات و مفاد آئين نامه را ننماييم، به مديريت مجتمع اختيار خواهم داد كه ضمن عدم پذيرش و اسکان مجدد، مراتب را جهت پيگيري به دانشگاه  محل کار اينجانب اعلام نمايند.
6-متقاضي بايد پس از ارسال فرم درخواست رزرو  و قرار گرقتن مشخصات در ليست ميهمانان، نسبت به واريز وجه مورد نظر به شماره حساب 0105841577004 وياشماره­کارت 6037991899712172 به نام وجوه دريافت وپرداخت خودگردان دانشگاه حداکثر تا 48 ساعت بعد اقدام و اطلاعات فيش واريزي را در قسمت مربوطه وارد نمايد، درغير اينصورت مسئوليتي به عهده مديريت مجتمع هشت بهشت نمي باشد.    
7- پذيرش  همكاران  جهت اقامت به صورت مجردي  امكان پذير نمي باشد.
 

 

فرم درخواست رزور مجتمع هشت بهشت

تحت نظارت وف ایرانی