تماس با ما

پست الکترونیک اداره رفاه: refah_karkonan@of.iut.ac.ir

سيستم تلفن گويا اداره رفاه: 03133912800

سامانه پيام كوتاه اداره رفاه: 30009900002800

 

تحت نظارت وف ایرانی