فعالیت های اموزشی گروه سنی 4/5 سال .کلاس گل ها

اموزش ها وفعالیت های این گروه سنی /اموزش واحد کارهاست که همراه با شعر و بازی به کودکان اموزش داده می شود /انجام بازی های هدفمند و گروهی کنار دوستان /برنامه اشپزی که توسط خود کودکان انجام می شود/درست کردن کاردستی های خلاق و گروهی/تحویا کتاب در روزهای چهارشنبه

تحت نظارت وف ایرانی