شهریه مهدکودک دانشگاه صنعتی در سال 97-96 (قابل اجرا از تاریخ 1/7/96)

 

گروه سني

زير 2 سال

3-2

5-3

فرزندان خانم هاي كارمند و هيئت علمي

(پس ازاحتساب 950000 ريال قانون اجرايي بودجه)

750000

590000

1265360

فرزندان آقايان كارمند يا هيئت علمي ساكن دانشگاه( پس از احتساب 10% تخفيف)

1530000

1386000

1993824

فرزندان دانشجويان پسر ساكن دانشگاه

( پس از احتساب 20% تخفيف)

1360000

1232000

1772288

فرزندان دانشجويان دختر دانشگاه ( پس از احتساب40% تخفيف)

1020000

924000

1329216

فرزندان كاركنان شهرك علمي و تحقيقاتي ( بدون تخفيف)

1700000

1540000

2215360

فرزندان كاركنان مدارس دانشگاه

(بدون تخفيف)

1700000

1540000

2215360

     

 

فرزندان كارمندان و هيئت علمي شهريه به صورت ماهيانه از حقوق كسر مي گردد براي ساير افراد به صورت زير مي باشد:

اولين قسط سه ماهه اول واريز به حساب شماره 0105841577004 بانك ملي به نام دريافت و پرداخت خودگردان دانشگاه، و مابقي  دو فقره چك با سررسيد 15/9/96 و 20/12/96

لازم به ذكر است جهت قطعي شدن پيش ثبت نام فرزندان  هئيت علمي و كارمندان دانشگاه از تاريخ 23/3/96لغايت 29/3/96 ضمن مراجعه به وب سایت مهدکودک در زیر گروه سایت اداره رفاه و انجام مراحل ثبت نام، مبلغ 1000000 ريال را به حساب 0105841577004 بانك ملي به نام دريافت و پرداخت خودگردان دانشگاه واريز نموده و فيش آنرا تا تاريخ فوق الذكر به مهد تحويل نمائيد. (در صورت قطعي شدن ثبت نام در شهريور ماه) اين مبلغ در ماه اول از شهريه كسر خواهد شد، در صورت انصراف مبلغ غير قابل عودت مي باشد.
براي ساير افراد ثبت نام قطعي صرفاً از ليست افراد متقاضي در پيش ثبت نام انجام شده و در شهريور ماه طبق اطلاع رساني مناسب از طرف اداره رفاه انجام خواهد شد.

تحت نظارت وف بومی