شهریه مهدکودک دانشگاه صنعتی در سال 97-98 (قابل اجرا از تاریخ 1/7/97)

 

گروه سني

زير 2 سال

3-2

5-3

فرزندان خانم هاي كارمند و هيئت علمي

 

825000

649000

1391896

فرزندان آقايان كارمند يا هيئت علمي ساكن دانشگاه

1683000

1524600

2193206

فرزندان دانشجويان پسر ساكن دانشگاه

 

1496000

1355200

1950000

فرزندان دانشجويان دختر دانشگاه 

1142000

1016400

1460000

فرزندان كاركنان شهرك علمي و تحقيقاتي 

1870000

1694000

2436896

فرزندان كاركنان مدارس دانشگاه

 

1870000

1694000

2436896

     

 

فرزندان كارمندان و هيئت علمي شهريه به صورت ماهيانه از حقوق كسر مي گردد براي ساير افراد به صورت زير مي باشد:

اولين قسط سه ماهه اول واريز به حساب شماره 0105841577004 بانك ملي به نام دريافت و پرداخت خودگردان دانشگاه، و مابقي  دو فقره چك با سررسيد 15/9/97 و 20/12/97

 

تحت نظارت وف ایرانی