فرم نظرسنجی مهمانسرای شماره یک دانشگاه صنعتی اصفهان

میهمان گرامی:                                                                                                 

خواهشمنداست جهت ارتقای سطح کیفیت وخدمات مهمانسرای دانشگاه با دادن پاسخ دقیق ما را یاری فرمائید. ودر صورت امکان نام ونام خانوادگی تاریخ استفده از مهمانسرا وشماره اتاق خود رابنویسد.

1-نحوه برخورد پرسنل پذیرش شیف شب مهمانسرا

2-نحوه برخورد پرسنل پذیرش شیفت روز مهمانسرا

3-نام فردی که باشما برخورد مناسب وهمکاری لازم را داشته است بنویسید.

4-نام فردی که با شما برخورد نامناسبی داشته است بنویسید.

5-امکانات مهمانسرا در چه سطحی میباشد

6-نظافت مهمانسرا در چه سطحی می باشد

7-نحوه برخورد پرسنل خدمات مهمانسرا

8-کیفیت مهمانسرا نسبت به قیمتها درچه حدی می باشد

9-آیا ازنحوه رزرو مهمانسرا راضی بوده اید

10-درمجموع مهمانسرای دانشگاه در چه سطحی می باشد

11-لطفاً نظرات وپیشنهادات خود را برای اصلاح مهمانسرا برای ما بنویسید.

تحت نظارت وف بومی