فرم نظرسنجی مجتمع هشت بهشت دانشگاه صنعتی اصفهان

میهمان گرامی:                                                                                                 

خواهشمنداست جهت ارتقای سطح کیفیت وخدمات مجتمع هشت بهشت دانشگاه با دادن پاسخ دقیق ما را یاری فرمائید. ودر صورت امکان نام ونام خانوادگی تاریخ استفاده از مجتمع وشماره اتاق خود رابنویسد.

1-نحوه برخورد پرسنل پذیرش شیف شب مهمانسرا

2-نحوه برخورد پرسنل پذیرش شیفت روز مهمانسرا

3-نام فردی که باشما برخورد مناسب وهمکاری لازم را داشته است بنویسید.

4-نام فردی که با شما برخورد نامناسبی داشته است بنویسید.

5-امکانات مهمانسرا در چه سطحی میباشد

6-نظافت مهمانسرا در چه سطحی می باشد

7-نحوه برخورد پرسنل خدمات مهمانسرا

8-کیفیت مهمانسرا نسبت به قیمتها درچه حدی می باشد

9-آیا ازنحوه رزرو مهمانسرا راضی بوده اید

10-درمجموع مهمانسرای دانشگاه در چه سطحی می باشد

11-لطفاً نظرات وپیشنهادات خود را برای اصلاح مهمانسرا برای ما بنویسید.

تحت نظارت وف ایرانی